Likestillingsredegjørelse 2023

  

Personalhuset jobber aktivt for likestilling og mot diskriminering

Tradisjonelt sett har likestilling handlet om å fremme like muligheter og sørge for like rettigheter og plikter for menn og kvinner. I dag handler arbeidet også om etisk likestilling. Ingen skal oppleve forskjellsbehandling og mangel på likestilling i arbeidslivet.

Personalhusets ansatte skal fremme likestilling og inkludering i sitt arbeid, og utøve en praksis som ikke diskriminerer individer på bakgrunn av kjønn, alder, funksjonsevne, språk, livssyn, religiøs – etnisk - eller kulturell tilhørighet eller seksuell legning. Alle ansatte, tillitsvalgte og verneombud har et kollektivt ansvar i dette arbeidet. Enhver ansatt har et selvstendig ansvar for å sørge for at virksomhetens tillit og anseelse blir ivaretatt.

 

Last ned vår ARP redgjørelse og åpenhetsloven 2023 her    

Last ned vår ARP redgjørelse 2022 her