OFTE STILTE SPØRSMÅL 

 

Ved fravær pga. sykdom skal du ringe og melde fra til Personalhuset så snart som mulig og senest før arbeidstidens begynnelse. Retten til sykepenger oppstår først den dagen du melder at du er syk, forutsatt at de lovbestemte reglene er fulgt.

Melding i form av tekstmelding eller e-post godtas ikke.

Sykemelding eller egenmelding leveres snarest, eller senest sammen med timelisten for gjeldende tidsrom.

  • Fravær med sykemelding -   Etter 4 uker i arbeid for oss gir sykmelding fra lege rett til sykepenger.
  • Fravær med egenmelding - Etter minst 8 uker sammenhengende arbeid kan egenmelding benyttes for inntil 3 kalenderdager om gangen. Dersom du blir syk og går hjem fra jobb i løpet av dagen, får du lønn for de timene du har arbeidet. Ellers må egenmelding benyttes. Fra og med 4. dag må du ha sykemelding fra lege for å få rett til sykelønn. 
  • Omsorgspenger ved barns sykdom - Etter 4 uker i arbeid for oss kan egenmelding benyttes dersom en har sykt barn under 12 år.

NB! Hvis ikke meldingsplikten og frister overholdes utbetales ikke lønn for noen av de gjeldende sykedager.

Dersom du er ute av oppdrag sammenhengende i mer enn 14 dager starter ny opptjeningstid. 

Trenger du å fylle ut egenmelding, finner du skjemaet her.

Din sikkerhet er viktig for oss.

Når du er i oppdrag hos en av våre kunder skal oppdragsgiver sørge for at deres HMS-krav og rutiner følges. Du skal også ha nødvendig opplæring i prosedyrene og sikkerhetsutstyr på arbeidsstedet. Dette er i henhold til arbeidsmiljølovens §2-2 og reglene om samordning av HMS på arbeidsplassen.

Du har selv et ansvar for å aktivt medvirke i gjennomføring av HMS-tiltak. Det vil si at du utfører arbeidet i samsvar med prosedyrer og sikkerhetsbestemmelser på arbeidsplassen, at du bruker nødvendig verneutstyr og at du bruker riktige arbeidsstillinger for å forebygge muskel- og skjelettplager.

Verneutstyr
Dersom verneutstyr eller annet nødvendig utstyr for din sikkerhet er påkrevd skal du få dette utlevert, og du er forpliktet til å benytte deg av det. 

Når du slutter i Personalhuset kan du be om en skriftlig attest. Attesten inneholder navn, fødselsdag og år, hva slags arbeid du har utført, og tidsrommet for arbeidsforholdets varighet. Kontakt rådgiver her.

Hovedregel er at du får lønn 2 ganger i mnd. For å kunne utbetale lønn må Personalhuset ha din bankkonto og skattekort. Du må selv søke om skattekort dersom du ikke allerede har det (www.skatteetaten.no). Etter at du har bestilt skattekortet, får du informasjon fra skatteetaten, normalt innen 5 virkedager. Hvis vi ikke mottar dine skatteopplysninger i rett tid er vi etter gjeldende lover og regler pålagt å trekke deg 50 % skatt av brutto lønn.

Lønnsslippen vil bli sendt til deg på e-post. 

Bevegelige helligdager er “røde” dager som faller på dager som normalt ville vært arbeidsdager. Disse dagene er 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag.

Personalhuset følger arbeidsmiljølovens bestemmelser §1412a om likebehandlingsprinsippet. ”Likebehandlingsprinsippet” betyr at du som er innleid via Personalhuset er berettiget til samme godtgjørelse som vi ville fått dersom du var direkte ansatt hos kunden i tilsvarende vikariat.

Rett til ferie og fastsettelse av ferie følger av ferielovens bestemmelser. Du har rett til minimum 3 uker sammenhengende ferie i tidsrommet 1. juni til 30. september. Husk å avtale ferie i god tid, minimum 1 mnd i forveien, både med din rådgiver i Personalhuset og med oppdragsgiver.

Når du har akseptert et oppdrag, er du forpliktet til å arbeide ut den avtalte oppdragstiden. Om du ønsker å si opp ditt arbeidsforhold med Personalhuset gjelder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Gjensidig oppsigelsestid i prøvetid er 14 dager. Prøvetiden er 6 måneder fra tiltredelse. Etter at prøvetiden er avholdt er den gjensidige oppsigelestiden 1 måned. Dersom du ikke lengre ønsker å jobbe for Personalhuset må du sende skriftlig beskjed/oppsigelse om dette til din rådgiver.

Oppsigelsen kan sendes på mail til personalhuset@personalhuset.no, eller via portalen vår.