logo


       Ny direktør i Etat for barn og familie

 

Stilling:
Etatsdirektør for barn og familie

Søknadsfrist:
09.08.2023


Søk stilling

Belèn Birkenes er nytilsatt kommunaldirektør for Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester. En av hennes første oppgaver er tilsetting av etatsdirektør for Etat for barn og familie.

Kommunaldirektør Belèn Birkenes

Kommunaldirektør Belèn Birkenes 

- En av kommunens viktigste oppgaver er å bidra til at barn og unge har en trygg og god oppvekst. Etat for barn og familie har en viktig rolle i barns oppvekst, med helse- og barneverntjenester som favner hele bredden av hjelp og oppfølging. Etaten er i stadig utvikling, og nå søker vi etter etatsdirektør for å ta utviklingsarbeidet videre, sier Birkenes.

Det er mye oppmerksomhet rundt barnevernet. Kommunaldirektøren presiserer at jakten på ny etatsdirektør ikke primært handler om å bøte på skader eller å rydde opp.

- Vi har for lengst tatt innover oss at det er gjort feil som må utbedres. Derfor er vi godt i gang med endringer og forbedrede rutiner. Vi har også møtt byens politikere og media med åpenhet og informasjon. Det er stort fokus på utviklingsarbeid i tjenestene og det er en pågående prosess, som vi skal arbeide kontinuerlig med, forteller Belèn Birkenes.


En tid med store satsinger

Kommunen må alltid være i takt med nasjonale føringer og utvikle sine tjenester slik at de både er trygge, virksomme, og svarer på de behovene befolkningen har.

Samtidig som kvalitet og tilbud må utvikles innad i etaten, må tjenesteutviklingen også skje på tvers mellom fag- og ansvarsområder. sier kommunaldirektøren.

Nødvendige satsingsområder, mål og tiltak er foreslått i tre planer som legges fram for bystyret til høsten: «Strategi for oppvekst», «Se meg, hør oss! Handlingsplan for tjenester til barn, unge og deres familier» og «Handlingsplan for barnevernet».  Planene gir føringer for etatsdirektørens arbeid.

Ny etatsdirektør vil få god anledning til å bli kjent med forholdene i kommunen og etaten, lover Birkenes.

helsestasjon


- Etaten har ansvar for helsestasjon og skolehelsetjeneste, psykisk helsearbeid for barn og unge, utekontakten og hele barneverntjenesten. Det faglige spennet i etatens enheter er stort, og organisasjonen er preget av tverrfaglig samarbeid. Etaten har dessuten tett og god kontakt med andre offentlige og private instanser og frivillige organisasjoner, forklarer Birkenes.

Videre peker hun på at kommunen nå er i en fase der man skal sikre god drift for både barnevern og barne- og familierettede tjenester.

- Kommunen har fått et større ansvar innen barnevernsområdet, i tråd med oppvekst/barnevernsreformen. Reformen skal bidra til å styrke forebygging og tidlig innsats, og at barn og unge får tjenester som er samordnete. Dette arbeidet vil være et av etatens viktigste satsingsområder i tiden som kommer og krever at direktøren har et sterkt helhets- og utviklingsperspektiv, sier Birkenes.


Skape tillit og motivasjon

Etaten og tjenestene har stått i store omstillinger og krevende situasjoner over lengre tid. Det handler om både omorganiseringer, oppfølging av avvik og kontinuerlig forbedringsarbeid, og utfordringer med å rekruttere og beholde. Ansatte er kommunens viktigste ressurs.   

- I en periode fremover vil det dreie seg om å bygge tillit og godt faglig arbeid, fortsetter Birkenes.

 Ansatte trenger å bli hørt, få inspirasjon og gode betingelser for å utføre jobben sin. Til det kreves en trygg og fast leder, som kan stå i krevende situasjoner og etablere godt samarbeid med medarbeidere i alle tjenestene, påpeker kommunaldirektør Belèn Birkenes.

Troverdighet, trygghet og åpenhet

Selv om stillingen byr på utfordringer, gir den også store muligheter for den som blir etatsdirektør.

Kommunen skal på sin side gi rett kandidat stor grad av frihet til å utforme egen ledelsespraksis. Vi er ute etter en leder som er trygg på seg selv, som skaper tillit og åpenhet, og som inngir troverdighet, sier Birkenes.

Birkenes opplyser at den nye etatsdirektøren vil bli en del av kommunaldirektørens ledergruppe, og dermed en viktig bidragsyter i byrådsavdelingens strategiske arbeid. Dette vil kreve god forståelse av rolle-, oppgave- og ansvarsfordeling mellom etat og byrådsavdeling.

–Et overordnet mål er at vi skal oppfylle vårt samfunnsoppdrag og tilby best mulig tjenester innenfor budsjettrammene. Vi ser frem til å ta imot kandidater som deler våre visjoner og som brenner for gode tjenester til barn, unge og deres familier, avslutter kommunaldirektør Belèn Birkenes.

 


For mer informasjon om stillingen kan du kontakte


Marie Salbu
Marie Salbu
Seniorrådgiver