Fravær

Retten til sykepenger oppstår først den dagen du melder at du er syk, forutsatt at de lovbestemte reglene er fulgt. Ved fravær pga. sykdom skal du ringe og melde fra til Personalhuset Staffing Group om fraværet så snart som mulig og senest før arbeidstidens begynnelse. Dersom du er ute av oppdrag sammenhengende i mer enn 14 dager starter ny opptjeningstid.

Melding i form av tekstmelding eller e-post godtas ikke.

Sykemelding eller egenmelding leveres snarest, eller senest sammen med timelisten for gjeldende tidsrom.

  • Fravær med sykemelding
    Etter 4 uker i arbeid for oss gir sykmelding fra lege rett til sykepenger. 
  • Fravær med egenmelding
    Etter minst 8 uker sammenhengende arbeid kan egenmelding benyttes for inntil 3 kalenderdager om gangen fra første hele fraværsdag. Det vil si at dersom du blir syk og går hjem fra jobb i løpet av dagen, får du lønn for de timene du har arbeidet. Det betales ikke sykelønn for resten av dagen med mindre det foreligger sykmelding fra lege. Fra og med 4. dag må du ha sykemelding fra lege for å få rett til sykelønn. 

  • Omsorgspenger ved barns sykdom 
    Etter 4 uker i arbeid for oss kan egenmelding benyttes dersom en har sykt barn under 12 år.

NB! Hvis ikke meldingsplikten og frister overholdes utbetales ikke lønn for noen av de gjeldende sykedager.

Utfyllende regler finner du i personalhåndboken.