logo

Leder søkes til veldrevet kommunal nøkkelvirksomhet i Arendal

  

  


Stilling:

DAGLIG LEDER

Søknadsfrist: 

12.02.2023

Søk her 

Rundt 150 medarbeidere i Arendal eiendom KF sørger for renhold, drift, vedlikehold og utleie av kommunens bygg og boliger. I tillegg kommer planlegging og prosjektering av tomter til boliger og næringsformål, samt byggeprosjekt i kommunal regi.

Arendal eiendom er et av våre viktigste verktøy for gode kommunale tjenester og videre utvikling av Arendal, erklærer Vanja Grut, selskapets nyslåtte styreleder. Sammen med et ansettelsesutvalg ser hun seg om etter den ideelle kandidaten til å avløse dagens leder, som ønsker å trappe ned.

Styreleder Anja Grut

Styreleder Vanja Grut.

– Den nye daglige lederen vil komme til en velfungerende organisasjon, der dyktige, selvgående fagfolk og erfarne avdelingsledere sørger for at maskineriet går jevnt og trutt, sier Grut. – Samtidig er det ikke til å legge skjul på at det finnes utfordringer og krav som må møtes de neste årene.  

– Selskapet er for eksempel godt i gang med å ta igjen etterslep i vedlikehold, samtidig som krav til bærekraft og grønne energiløsninger i størst mulig grad skal gjennomføres, utdyper hun. – Det er også stort behov for å skaffe tilpassede boliger for flyktninger og utsatte grupper, og kommunens ulike tjenester skal huses på best mulig måte.

Region i god driv

En høyst aktuell og spennende utfordring handler om næringsutvikling, påpeker styrelederen.

– Regionen er i en svært gunstig utviklingsfase, preget av påfyll av innbyggere og nye næringsetableringer. Ikke minst gjelder det teknologibedrifter og industri. Også håndverksbedrifter, handelsvirksomhet og tradisjonell industri lever i beste velgående.

Grut holder frem batterifabrikken Morrow som eksempel på det som rører seg. – Her er det potensielt behov for godt over 2000 ansatte. I tillegg vil fabrikken skape store, gunstige ringvirkninger og behov for boliger og flere tjenester, ikke minst offentlige tjenester. Ett aspekt i dette er en mulig satsing på utleieboliger, noe vi ellers har lite av i landsdelen.

Gode løsninger blir til når flere går sammen om å finne dem, mener Grut, og viser til innsatsen for å få Morrow og andre virksomheter på plass i Arendal og omegn. – En gjensidig forståelse mellom politikere, kommune og næringsaktører har skapt positiv dynamikk i arbeidet for å legge til rette for fornuftig vekst og utvikling.  

Fremtidsrettet tenking

– Den nye daglige lederen vil merke viljen til å komme dagens og morgendagens behov i møte, sier Grut. – Å ta vare på og stimulere denne dynamikken krever en person som vet å manøvrere i et landskap der både politikk, pålagte oppgaver og klare rammer bestemmer selskapets innhold og gjøremål.

Medarbeiderne i Arendal eiendom KF har utviklet en kultur som preges av gjensidig tillit,  inkludering og felles problemløsing.

Medarbeiderne i Arendal eiendom KF har utviklet en kultur som preges av gjensidig tillit, inkludering og felles problemløsing.

– Samtidig gir stillingen store muligheter til å bidra til nytenking og strategiske valg, legger hun til. – Selskapet står foran et omfattende strategiarbeid, og det vil den nye lederen selvfølgelig bli sterkt involvert i. Dette er en lederjobb som passer perfekt for samfunnsbevisste og ambisiøse kandidater!

I beskrivelsen av arbeidsoppgaver brukes uttrykket personalledelse i utlysningsteksten, noe styrelederen tolker som evnen til å stimulere, motivere og hente frem potensialet til den enkelte. – Det er altså ikke snakk om tradisjonelt personalansvar, men evnen til å fremstå som faglig trygg, engasjert og lyttende.

Kompetente støttespillere

– Lederne for selskapets fire avdelinger er dyktige fagfolk, som vil gi verdifull støtte til daglig leder, ikke bare i den første tiden av ansettelsen, lover Grut. – I tillegg vil stillingen nyte godt av selskapets dedikerte styremedlemmer. Selv om jeg er fersk som styreleder, vet jeg at ny daglig leder kan regne med dem som kompetente sparringspartnere.

– Med til jobben hører også evnen til dialog og formidling, sier Grut. – Det gode samspillet mellom kommunen, politikere og andre samfunnsaktører skal ivaretas, det samme gjelder forholdet til innbyggerne og media. Selskapet er eid av fellesskapet, og får innimellom sterkt søkelys på seg, slik det skal og bør være.

– Kommunen er ellers preget av et tillitsbasert arbeidsmiljø, legger hun til. – Slik jeg opplever det, blir medarbeiderne tatt godt vare på, også i ledersjiktet. Arendal er dessuten sentralt plassert i en region rik på tilbud innen uteliv, kultur, utdanning og fritidsaktiviteter. Jeg våger å kalle stillingen en kremjobb i en by som går en spennende fremtid i møte!

Les mer om Arendal eiendom KF her

  

  Mellomrom

  

  

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte

  

Knut Handeland
Knut Handeland
Seniorrådgiver
Personalhuset Search & Selection